VEFAT

Malatya’da 29 kişi vefat etti

Malatya’da 29 kişi vefat etti

Malatya'da 18 Kişi Vefat Etti

Malatya'da 18 Kişi Vefat Etti

Malatya’da 15 kişi vefat etti

Malatya’da 15 kişi vefat etti

Malatya’da 21 kişi vefat etti

Malatya’da 21 kişi vefat etti

Malatya’da 32 kişi vefat etti

Malatya’da 32 kişi vefat etti

Malatya’da 21 kişi vefat etti

Malatya’da 21 kişi vefat etti

Malatya’da 37 kişi vefat etti

Malatya’da 37 kişi vefat etti

Malatya’da 33 kişi vefat etti

Malatya’da 33 kişi vefat etti

Malatya’da 34 kişi vefat etti

Malatya’da 34 kişi vefat etti

Malatya’da bugün 19 kişi vefat etti

Malatya’da bugün 19 kişi vefat etti

Malatya’da 24 kişi vefat etti

Malatya’da 24 kişi vefat etti

Malatya’da 28 kişi vefat etti

Malatya’da 28 kişi vefat etti

Malatya’da 31 kişi vefat etti

Malatya’da 31 kişi vefat etti

Malatya’da 30 kişi vefat etti

Malatya’da 30 kişi vefat etti

Malatya’da 25 kişi vefat etti

Malatya’da 25 kişi vefat etti

Malatya’da 25 kişi vefat etti

Malatya’da 25 kişi vefat etti

Malatya’da 21 kişi vefat etti

Malatya’da 21 kişi vefat etti

Korona bir can daha aldı!

Korona bir can daha aldı!

Malatya’da 16 kişi vefat etti

Malatya’da 16 kişi vefat etti

Malatya’da 16 kişi vefat etti

Malatya’da 16 kişi vefat etti

Malatya’da 21 kişi vefat etti

Malatya’da 21 kişi vefat etti

Malatya’da 22 kişi vefat etti

Malatya’da 22 kişi vefat etti

Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da 11 kişi vefat etti

Akın'ın acı günü!

Akın'ın acı günü!