VEFAT

Malatya'da 10 kişi vefat etti

Malatya'da 10 kişi vefat etti

Malatya'da 9 kişi vefat etti

Malatya'da 9 kişi vefat etti

Malatya'da 15 kişi vefat etti

Malatya'da 15 kişi vefat etti

Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti

Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti

Malatya'da 17 kişi vefat etti

Malatya'da 17 kişi vefat etti

Malatya’da bugün 12 kişi vefat etti

Malatya’da bugün 12 kişi vefat etti

Malatya’da bugün 15 kişi vefat etti

Malatya’da bugün 15 kişi vefat etti

Malatya'da 16 kişi vefat etti

Malatya'da 16 kişi vefat etti

Malatya’da 12 kişi vefat etti

Malatya’da 12 kişi vefat etti

Malatya’da 10 kişi vefat etti

Malatya’da 10 kişi vefat etti

Malatya’da bugün 16 kişi vefat etti

Malatya’da bugün 16 kişi vefat etti

Malatya'da 20 kişi vefat etti

Malatya'da 20 kişi vefat etti

Malatya'da 17 kişi vefat etti

Malatya'da 17 kişi vefat etti

Malatya'da 10 kişi vefat etti

Malatya'da 10 kişi vefat etti

Malatya'da 18 kişi vefat etti

Malatya'da 18 kişi vefat etti

Malatya’da bugün 10 kişi vefat etti

Malatya’da bugün 10 kişi vefat etti

Malatya'da 20 kişi vefat etti

Malatya'da 20 kişi vefat etti

Malatya’da 14 kişi vefat etti

Malatya’da 14 kişi vefat etti

Malatya’da 14 kişi vefat etti

Malatya’da 14 kişi vefat etti

Malatya'da 16 kişi vefat etti

Malatya'da 16 kişi vefat etti

Malatya'da 20 kişi vefat etti

Malatya'da 20 kişi vefat etti

Malatya’da bugün 13 kişi vefat etti

Malatya’da bugün 13 kişi vefat etti

Malatya'da 12 kişi vefat etti

Malatya'da 12 kişi vefat etti

Malatya’da 31 kişi vefat etti

Malatya’da 31 kişi vefat etti