VEFAT

Malatya’da 6 kişi vefat etti

Malatya’da 6 kişi vefat etti

Malatya’da 3 kişi vefat etti

Malatya’da 3 kişi vefat etti

Malatya’da 8 kişi vefat etti

Malatya’da 8 kişi vefat etti

Malatya’da 13 kişi vefat etti

Malatya’da 13 kişi vefat etti

Malatya’da 19 kişi vefat etti

Malatya’da 19 kişi vefat etti

Malatya’da 14 kişi vefat etti

Malatya’da 14 kişi vefat etti

Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da 6 kişi vefat etti

Malatya’da 6 kişi vefat etti

Malatya’da 8 kişi vefat etti

Malatya’da 8 kişi vefat etti

Malatya’da 15 kişi vefat etti

Malatya’da 15 kişi vefat etti

Malatya’da 9 kişi vefat etti

Malatya’da 9 kişi vefat etti

Malatya’da 13 kişi vefat etti

Malatya’da 13 kişi vefat etti

Malatya’da 8 kişi vefat etti

Malatya’da 8 kişi vefat etti

Malatya’da 13 kişi vefat etti

Malatya’da 13 kişi vefat etti

Malatya’da 8 kişi vefat etti

Malatya’da 8 kişi vefat etti

Erdal Yağlıcı vefat etti

Erdal Yağlıcı vefat etti

Malatya’da 13 kişi vefat etti

Malatya’da 13 kişi vefat etti

Malatya’da 21 kişi vefat etti

Malatya’da 21 kişi vefat etti

Malatya’da 13 kişi vefat etti

Malatya’da 13 kişi vefat etti

Malatya’da 10 kişi vefat etti

Malatya’da 10 kişi vefat etti

Başkan Eser'in annesi vefat etti

Başkan Eser'in annesi vefat etti

Malatya’da 3 kişi vefat etti

Malatya’da 3 kişi vefat etti

Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da 6 kişi vefat etti

Malatya’da 6 kişi vefat etti